Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2014

Dzekson
6521 9e30 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viascorpix scorpix
7707 7b9a 390
Reposted fromdeviate deviate viaemciu emciu
Dzekson
Przecież każdy z nas potrzebuje kogoś, kto się o niego serdecznie zatroszczy i w niego uwierzy. A wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, stajemy się lepsi, silniejsi i radośniejsi. Bo radość to słońce w sercu, które czerpie swe ciepło z miłości.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaemciu emciu
Dzekson
chciałabym z Tobą porozmawiać, tak po prostu, o niczym szczególnym.
Reposted fromnexxt nexxt viaemciu emciu
Dzekson
4913 8f66 390
Reposted fromprincess-me princess-me viatheshow theshow
Dzekson
4672 73e2 390
Reposted fromlaters laters viatheshow theshow
Dzekson
Dzekson
6316 6573 390
Reposted fromlaj laj viatheshow theshow
Dzekson
4804 8ec4 390
Reposted byshadowstarkicikitkasharkey96KondzioSSJ2BeyondReality

May 31 2013

Dzekson

April 07 2012

Dzekson
2161 4980 390
1209 93e3 390
Reposted frommajka majka viatoniewszystko toniewszystko
Dzekson
9750 940f 390
Reposted fromproof proof viaBlackMelancholy BlackMelancholy
Dzekson
4044 0610 390
Reposted fromkatjie katjie viaBlackMelancholy BlackMelancholy

April 06 2012

Dzekson
2637 a7e9 390
Reposted fromdiebitch diebitch viasugarman7 sugarman7

March 26 2012

Graines D'étoiles
Reposted fromweheartit weheartit viatheshow theshow
Dzekson
1186 ef88 390
Reposted fromwhoisthebitch whoisthebitch viatheshow theshow
Dzekson
5796 dc5a
Everyday. 
Reposted fromcaraseen caraseen viatheshow theshow
Dzekson
0627 b1b3 390
Reposted frommyname myname viatoniewszystko toniewszystko

March 15 2012

Dzekson
7726 e58e 390
:O
:3
Reposted fromantifuchs antifuchs viaturboturtle turboturtle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl